Algemene voorwaarden

door

Groenendijk Advocaat

 1. Groenendijk Advocaat is een kostenmaatschap van de besloten vennootschap bestaande uit beperkte aansprakelijkheid Groenendijk Advocatuur BV en gelijk genaamde natuurlijke persoon H.W. van Eeuwijk handelend onder voormelde namen. De genoemde rechtspersoon en natuurlijk persoon zijn de enige maten.
 2. Groenendijk Advocaat heeft een samenwerkingsverband met zelfstandige advocaten, die ieder voor eigen rekening en risico onder de naam Groenendijk Advocaat de advocatenpraktijk uitoefenen.

 

Rechtsverhouding

 1. Alle opdrachten die worden verstrekt, inclusief eventuele wijziging van de opdrachten en vervolgopdrachten, behandelt de betreffende advocaat die de opdracht heeft aanvaard, op eigen naam en eigen risico. Alle opdrachten beschouwt Groenendijk Advocaat als uitsluitend aanvaard en uit te voeren door de betreffende advocaat die de opdracht heeft aanvaard. Dat geldt ook als de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt als meerdere personen opdracht hebben ontvangen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het is de betreffende advocaat toegestaan om werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te laten voeren door een vervanger zonder overleg met client. Het is is de betreffende advocaat toegestaan bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen, welke inschakeling zij al dan niet zal melden aan de cliënt (of diens vertegenwoordiger).
 2. Tenzij anders overeengekomen, gaat Groenendijk Advocaat ervan uit dat bestuurders en de aangesloten zelfstandige advocaten en anderszins vertegenwoordigers van de cliënt die aan Groenendijk Advocaat opdrachten verstrekken, bevoegd zijn dat te doen wat nodig is in het belang van de zaak. Groenendijk Advocaat kan ook door hen mondeling verstrekte opdrachten uitvoeren.

 

Contacten

 1. Groenendijk Advocaat kan, tenzij anders overeengekomen, communicatie met de cliënt of diens contactpersoon via e-mail of app/sms laten verlopen. Groenendijk Advocaat kan niet garanderen dat de per e-mail/app/sms verzonden berichten en/of bestanden veilig of virusvrij zijn. Groenendijk Advocaat is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van elektronische communicatie.

 

Honorarium / voorschotten / gefinancierde rechtsbijstand

 1. In beginsel geldt dat een voorschot voor de te verrichten werkzaamheden zal worden gevraagd. Indien anders wordt overeengekomen, wordt er maandelijks gedeclareerd of wordt (in termijnen) een vast bedrag gedeclareerd. Bij de voorschotten en de maandelijkse declaratie worden, naast het honorarium dat bestaat uit het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, ook kosten als griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels en dergelijke in rekening gebracht. In het algemeen is 21% BTW, althans het op het moment van declareren geldende BTW percentage verschuldigd over het honorarium en over bepaalde verschotten. Betaalde voorschotten worden altijd pas met de laatste declaratie verrekend.
 2. De cliënt of vertegenwoordiger van de cliënt dient alle declaraties binnen veertien dagen te voldoen. Indien niet (tijdig) betaald wordt, behoudt Groenendijk Advocaat zich het recht voor om alle werkzaamheden direct op te schorten c.q. te staken. Voorts kan de vordering in handen gegeven worden van de deurwaarder, waarbij aanspraak zal worden gemaakt op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 15% en wettelijke rente met een minimum van € 22,69 en de BTW over dit bedrag.
 3. Groenendijk Advocaat declareert alle door haar maten of zelfstandige advocaten aan de opdracht bestede tijd, waaronder (niet uitsluitend) begrepen de tijd besteed aan het bijwonen van vergaderingen, reizen, het bestuderen en opstellen van stukken, onderzoek van literatuur en jurisprudentie, correspondentie met de cliënt en derden, alsmede in- en uitgaande telefoongesprekken.
 4. Groenendijk Advocaat behoudt zich het recht voor gelden van de cliënt die zij onder zich houdt (die niet bestemd zijn voor een specifiek doel) aan te wenden voor de voldoening van uitstaande declaraties.
 5. Indien voor de cliënt wordt opgetreden op basis van toevoeging, waarbij de kosten voor rechtsbijstand worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), gaat Groenendijk Advocaat uit van de correctheid van de door de cliënt verstrekte gegevens, zoals het sofi-nummer en inkomen.
 6. De cliënt verklaart zich met het verstrekken van die gegevens in het kader van de verkrijging van de vergoeding door Groenendijk Advocaat aan derden, zoals de RvR en de Belastingdienst, akkoord. Voor eventuele gevolgen van die verstrekking is Groenendijk Advocaat niet aansprakelijk.
 7. Indien de door de cliënt verstrekte gegevens onjuist blijken of worden, waardoor Groenendijk Advocaat geen aanspraak kan maken op vergoeding door de RvR, is de cliënt zonder meer gehouden tot betaling van het door of namens Groenendijk Advocaat gewerkte aantal uren maal het normale uurtarief van de betreffende maat, maten en/of medewerker(s).

 

Persoonsgegevens

 1. In verband met de Wet Identificatie Dienstverlening dient Groenendijk Advocaat de identiteit van de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger(s) vast te stellen door middel van het kopiëren van een paspoort of een ander identiteitsbewijs. De cliënt verleent door het accepteren van deze algemene voorwaarden hieraan medewerking en verleent toestemming tot het verkrijgen, opslaan en verwerken van informatie zoals hierna wordt omschreven. Voor zover nodig, verklaart de cliënt door deze waar nodig de benodigde toestemming te hebben verkregen voor het verstrekken van persoonsgegevens.
 2. De door de cliënt verstrekte persoonsgegevens kunnen op ieder moment verwerkt worden. Deze verwerking zal waar de cliënt dat aangeeft met diens instructies geschieden, behoudens hierna genoemde uitzonderingen. Groenendijk Advocaat draagt zorg voor de juiste technische en organisatorische maatregelen om de door de cliënt verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde  of ongeoorloofde verwerking, onverhoeds verlies, vernietiging of schade. Groenendijk Advocaat gaat er vanuit dat de cliënt haar tevens, waar nodig, machtigt om derden voor de opslag van deze gegevens in te schakelen, voor zover dat gebeurt in overeenstemming met het voorgaande.
 3. De door de cliënt verstrekte gegevens kunnen gebruikt worden voor het verzenden van uitnodigingen, marketingmateriaal, juridische updates en andere publicaties waarvan Groenendijk Advocaat denkt dat ze voor de cliënt en/of diens vertegenwoordiger(s) interessant zijn. Indien de cliënt dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, verzoekt Groenendijk Advocaat dat te melden bij de contactpersoon binnen Groenendijk Advocaat.
 4. De persoonsgegevens van de medewerkers en/of door Groenendijk Advocaat ingeschakelde derden mogen door de cliënt slechts voor het uitdrukkelijke doel waarvoor die informatie aan hem/haar is verstrekt, gebruikt worden.
 5. De in dit artikel gebruikte bewoordingen hebben, tenzij de context anders vereist, de betekenis zoals daaraan toegekend in de Europese Richtlijn 95/46/EG.

 

Zelfstandige advocaten, partners en werknemers

 1. De bepalingen en bedingen van deze algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van zelfstandige advocaten, partners, vroegere partners, werknemers, vroegere werknemers en derden die door Groenendijk Advocaat bij uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld.

 

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Groenendijk Advocaat ten opzichte van de cliënt, een persoon aan wie Groenendijk Advocaat op verzoek van de cliënt een advies heeft verstrekt en/of aan derden uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Groenendijk Advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 2. De cliënt stelt Groenendijk Advocaat schadeloos voor alle aanspraken en vorderingen van derden (inclusief de door Groenendijk Advocaat in verband daarmee te maken kosten) die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met de door Groenendijk Advocaat voor de cliënt uitgevoerde opdracht.
 3. Groenendijk Advocaat is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

 

Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op alle door of namens Groenendijk Advocaat bij de uitvoering van de opdracht opgestelde documenten berust bij Groenendijk Advocaat. Behoudens de verplichtingen van Groenendijk Advocaat met betrekking tot de geheimhouding en expliciete afspraken in afwijking daarvan, is het mogelijk dat (gedeeltes van) documenten die voor een cliënt zijn opgesteld voor een andere cliënt gebruikt worden.

 

 

Beëindiging werkzaamheden

 1. Zowel de cliënt als Groenendijk Van Eeuwijk Advocaten kan de opdracht beëindigen. Groenendijk Van Eeuwijk Advocaten zal daarbij een redelijke termijn in acht nemen. Groenendijk Van Eeuwijk Advocaten zal in de regel een opdracht alleen beëindigen als daarvoor een goede reden is, zoals het achterwege blijven van betaling van declaraties of als de cliënt verlangt te handelen op een wijze die in strijd is met de professionele verplichtingen van Groenendijk Advocaat. Als Groenendijk Advocaat besluit de opdracht te beëindigen, moet de cliënt het uitstaande honorarium en uitstaande verschotten alsmede het nog niet gedeclareerde honorarium inclusief verschotten nog steeds voldoen.
 2. Groenendijk Advocaat is gerechtigd het dossier van de cliënt onder zich te houden totdat alle declaraties zijn voldaan.

 

 

Cliënttevredenheid en klachtenregelingen

 1. De tevredenheid van cliënten acht Groenendijk Advocaat van groot belang voor de praktijkvoering. Teneinde daarin inzicht te verkrijgen, wordt voorafgaand aan of na sluiting van het dossier een formulier opgestuurd aan de cliënt met het verzoek dit in te vullen in het kader van ons cliënttevredenheidsonderzoek. Invulling is vanzelfsprekend niet verplicht, maar wordt gewaardeerd.
 2. Met eventuele klachten kan de cliënt zich in elk stadium van het geding wenden tot de klachtenfunctionaris van Groenendijk Advocaat, zijnde mr. I.A. Groenendijk. Ingeval van een klacht tegen deze, kan de cliënt zich richten tot mr. A.B.M. Nohl.
 3. Sorteert gebruikmaking van de interne klachtenregeling onvoldoende effect, dan wordt de cliënt desgewenst door de klachtenfunctionaris gewezen op en begeleid bij gebruikmaking van klachtenregelingen buiten het kantoor van Groenendijk Advocaat, zoals de Deken van de Haagse Orde van Advocaten.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Groenendijk Advocaat aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Op de opdracht en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de cliënt en Groenendijk Advocaat worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag, met dien verstande dat Groenendijk Advocaat zich mag wenden tot een andere bevoegde rechter.
 2. Als door een rechter enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of in strijd met de wet wordt verklaard of als enige bepaling anderszins niet ten uitvoer gelegd kan worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Sluiting / archivering dossiers

Van de sluiting van een dossier wordt schriftelijk bericht gedaan aan de cliënt. Na sluiting blijft het dossier gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn bewaard. 

BTW-nummer 

Het aan Groenendijk Van Eeuwijk Advocaten toegekende BTW-nummer is NL en wordt op uw aanvraag verstrekt.